Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Komunikat z posiedzenia RDPP w dniu 25 paĽdziernika 2005

Omówienie listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach II edycji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz prezentacja prac zespołu RDPP ds. nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie były głównymi tematami posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się w dniu 25 paĽdziernika br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG”.

 

 

W pierwszej części obrad Krzysztof Balon (WRZOS) zaprezentował dotychczasowe prace zespołu ds. nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przewodniczący, poinformował członków Rady, że zespół został powołany przez RDPP              w maju br. i  składa się przedstawicieli RDPP, pracowników Departamentu Pożytku Publicznego MPS oraz ekspertów ze strony organizacji pozarządowych jak i samorządu terytorialnego.

Następnie, omówił przygotowany przez zespół materiał  zawierający zgłoszone postulaty            w przedmiocie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaznaczył, że dokument  ten jest kompilacją wszystkich propozycji zmian i został podzielony na trzy części. Część A zawiera problemy związane bezpośrednio z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, część B grupuje problemy związane pośrednio z nowelizacją ustawy opp oraz część C, w której zawarte są problemy zgłoszone przez zespół, nie mające żadnego związku z nowelizacja ustawy.

Do najważniejszych problemów, którymi zajmował się zespól należy zaliczyć kwestie :

programu  współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, działalności odpłatnej i nieodpłatnej opp, wynagrodzeń osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej odpłatnej oraz działalności gospodarczej, uproszczenia mechanizmu przekazywania 1% oraz uregulowania dostępu opp do mediów publicznych.

Na zakończenie przewodniczący poinformował zebranych, że ostateczne wyniki prac zespołu zostaną zaprezentowane Radzie na listopadowym posiedzeniu. Jednocześnie zaproponował , aby II kadencji Rady zajęła się kwestią VATu dla organizacji pozarządowych ze względu wagę przedstawionego problemu i niską świadomość organizacji pozarządowych w tym przedmiocie.

 

 W drugiej części spotkania  omówiona została   lista rankingowa projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe   w ramach    II edycji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPS, poinformował członków RDPP,  że  w ramach II edycji konkursu  wpłynęło 493 projekty, ze względów formalnych odrzucono 184 , do oceny merytorycznej skierowano 309 wniosków.

 

Efektem oceny  ekspertów jest lista rankingowa, w której znajdują się  wszystkie projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Szanse na otrzymanie dotacji otrzymają organizację, których wnioski w wyniku otrzymały powyżej 159 punktów.

 

W dalszej kolejności członkowie Rady dyskutowali nad możliwość przekazania do oceny trzeciego eksperta projektów, które uzyskały rozbieżne oceny dwóch ekspertów w skali od 0-80.

 

Dyr. Więckiewicz wyjaśnił, że ograniczeniem  takiego rozwiania jest czas, bowiem do końca roku budżetowego zostało 2 miesiące i w tym okresie środki przeznaczone na finansowanie projektów z FIO na 2005 powinny zostać wydatkowane. Argument ten został przyjęty.

 

K. Balon , zauważył, że tak rozbieżne  ocenianie  niektórych projektów   przez    ekspertów    uniemożliwia  zajęcie stanowiska przez  RDPP.

 

Ewa Kulik- Bielińska zaproponowała, aby decyzję w sprawie przyjęcia listy projektów, które będą finansowane w ramach II edycji FIO pozostawić ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego. Jednocześnie podkreśliła, że szczegółową  inwentaryzację  problemów związanych z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich należy   przekazać  Radzie drugiej kadencji. Propozycja została przyjęta.

 

Kolejny punkt posiedzenia stanowiło wyznaczenie przez RDPP organizacji  pozarządowych  do współpracy z Urzędem Integracji Europejskiej,  w kontekście konsultacji strategii komunikacyjnej dot. integracji europejskiej. Ustalono, że Rada przedstawi , propozycje takich organizacji ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego, który podejmie ostateczną decyzję w tym przedmiocie.

 

W punkcie sprawy różne Ewa Kulik  - Bielińska wniosła o ponowne rozpatrzenie przez RDPP projektu rozporządzenia ministra polityki społecznej w sprawie wzoru realizacji w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Współprzewodniczący Rafał  Baniak zaproponował, aby kwestia ta była jednym z tematów kolejnego posiedzenia RDPP.

Ostatnim punktem spotkania było wyznaczenie kolejnego terminu posiedzenia Rady. Uzgodniono, że  odbędzie się ono w dniu 29 listopada br.

 

 

Polecamy