Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Komunikat Rady Działalności Pożytku Publicznego z posiedzenia w dn. 21-22 czerwca 2004 r.

Komunikat Rady Działalności Pożytku Publicznego z posiedzenia w dn. 21-22 czerwca 2004 r.

Miejsca i rola Rady Działalności Pożytku Publicznego w aspekcie Narodowego Planu Rozwoju były głównym tematem dyskusji podczas posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się w dniach 21.06.-22.06.2004 r. Omawiano także zagadnienia związane z Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski, Narodowym Funduszem Wspierania Inicjatyw Obywatelskich oraz Krajowym Planem Działań na rzecz Integracji Społecznej. Uczestnicy dyskutowali nad określeniem kierunków prac Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W drugim dniu obrad m.in. omówiono i przyjęto regulamin RDPP, dyskutowano, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, kwestie związane m.in. z podatkiem VAT oraz wysłuchano informacji nt. działalności gospodarczej non-profit i jej form w aspekcie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw. Rada postanowiła, że w najbliższym czasie wypracuje stanowisko w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych do uczestnictwa w pracach: Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006; Komitetów Sterujących Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006; Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006; Krajowego Komitetu Sterującego dla Działania 1.6 “Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Minister polityki społecznej Krzysztof Pater podkreślił konieczność wypracowania stabilnych zasad współpracy organizacji pozarządowych i administracji państwowej, wzmocnienia instytucjonalne organizacji, utworzenia Funduszu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i uregulowania nadzoru ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego nad organizacjami.

Podsekretarz stanu w MPS Rafał Baniak, wybrany na współprzewodniczącego Rady, powiedział, że ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozwój III sektora wymagają nadal ciągłej promocji. Specyfika III sektora ma charakter interdyscyplinarny, konieczna jest więc współpraca z innymi resortami.

Za najistotniejsze dla dalszych działań Rady uznano w dyskusji m.in.:

  • zagadnienia związane z wdrażaniem ustawy o działalności pożytku publicznego,

  • kwestie podatkowe, m.in. odpis od darowizn,

  • prace nad Rządowym Planem Wspierania Inicjatyw Obywatelskich,

  • współpracę ze środowiskiem liderów pozarządowych,

przygotowanie zasad uczestnictwa organizacji w pracach nad zmianą systemu opieki społecznej i integracji.

Tagi:

Polecamy