Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Komitet Sterująco-Monitorujący P FIO 2014-2020: nabór kandydatów ze strony pozarządowej

25 stycznia 2017 r.


Uprzejmie informujemy, że nabór kandydatów ze strony pozarządowej do Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO na lata 2014-2020 w kadencji na lata 2017 -2020 został przedłużony do 31 stycznia 2017 r. 

10 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA CZŁONKÓW REPREZENTUJĄCYCH STRONĘ POZARZĄDOWĄ

W KOMITECIE STERUJĄCO-MONITORUJĄCYM PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020

(II kadencja)

 

Na podstawie § 8 Zarządzenia nr 4 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2014 r.  w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (z późn. zmianami), a także w oparciu o zapisy Programu FIO na lata 2014-2020 oraz o rekomendacje Rady Działalności Pożytku Publicznego wrażone w uchwale nr 48 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie  Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów ze strony pozarządowej do Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO na lata 2014-2020 w kadencji na lata 2017 -2020.

 

 1. W skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO na lata 2014-2020 (dalej Komitet) wejdzie 17 członków w tym:

a)      8 reprezentantów strony rządowo-samorządowej

b)      6 reprezentantów strony pozarządowej (wyłonionych w drodze otwartego naboru)

c)      2 reprezentantów strony pozarządowej wyłonionych spośród członków RDPP ze strony pozarządowej

d)     1 reprezentant Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Kandydaci na członków Komitetu o których mowa w pkt. 1 lit. b) zgłaszani są przez organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
 2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej formularza zgłoszeniowego wraz z:
 • CV kandydata
 • Listem motywacyjnym (nie dłuższym niż 1500 znaków)
 • Oświadczeniem, popierającym kandydata złożonym przez:
  • co najmniej dziesięć organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy,

LUB

 • co najmniej trzy związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

LUB

 • wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego

 

wraz z podaniem nazwy i siedziby organizacji, numeru KRS lub rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zgodnych ze stanem faktycznym, jak również wypisem z rejestru, zgodnym ze stanem faktycznym, jeśli jest inny niz KRS (rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych etc.) organizacji zgłaszającej kandydata.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA>>>

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO POPARCIA KANDYDATOWI (wzór) >>>

  

 1. Zgłoszenie w formie elektronicznej (wypełniony formularz, oświadczenia, wypis z rejestru innego niż KRS - skany) wraz z załącznikami należy przesłać na adres:


Aleksandra.Krugly@mrpips.gov.pl

z dopiskiem: Nabór na członków KSM FIO

 

 1. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 24 stycznia 2017 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zgłoszenia zostaną przekazane także do Rady Działalności Pożytku Publicznego, która przedstawi Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego swoje rekomendacje.
 3. Po analizie rekomendacji Minister powoła członków Komitetu spośród kandydatów, których zgłoszenia spełnią warunki formalne określone w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Informacji o naborze udziela Aleksandra Krugły, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

e-mail: aleksandra.krugly@mrpips.gov.pl ,  tel.: (022) 693 48 50

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tagi:

Polecamy