Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Komitet Akredytacyjny

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej będących
przedstawicielami sektora ekonomii społecznej

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 9 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznejMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komitetu Akredytacyjnego.

UWAGA:

Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688).

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 1. proponowanie i opiniowanie standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz kryteriów stosowanych przy ocenie wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”;
 2. występowanie do Ministra z wnioskiem o podjęcie działań monitorujących spełnianie standardów usług i działania wobec akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;
 3. proponowanie tematyki badań i ekspertyz związanych z realizacją zadań Komitetu.       

Każdy z członków Komitetu z chwilą przystąpienia do prac w Komitecie składa oświadczenie, w którym zobowiązuje się do zachowania bezstronności i poufności oraz do wyłączenia się z udziału w pracach Komitetu, które dotyczą spraw, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku, który może rodzić wątpliwości, co do jego bezstronności.

Członkom biorącym udział w pracach Komitetu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Komitetu w najbliższej kadencji Ministerstwo nie zapewnia odrębnego wynagrodzenia.

Dla kandydatów:

1. Zgłoszenie obejmujące CV oraz formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl w tytule wpisując: Nabór na członków KA – przedstawiciele sektora

2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 27 września 2019 r. (decyduje data nadania wiadomości elektronicznej).

3. Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego kandydatów, spośród których Minister powoła 4 przedstawicieli na członków Komitetu.

4. Informacji o naborze udzielają:

p. Katarzyna Getler: e-mail: Katarzyna.Getler@mrpips.gov.pl,  tel.: (22) 461-61-40,

p. Izabela Kamać: e-mail: Izabela.Kamac@mrpips.gov.pl,  tel.: (22) 461-61-56.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż :

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z naborem do Komitetu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
 2. Przetwarzamy ww. dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zatem podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6  ust.1  lit. e  rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do Komitetu Akredytacyjnego, 
  a w przypadku osób wybranych udziału w pracach Komitetu, także w celach związanych z organizacją tych prac.
 3. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

- uzyskania dostępu do swoich danych,

- zażądania sprostowania Twoich danych osobowych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których Twoje dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.

 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
  z Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się 
  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zatrudnionym w Ministerstwie. Wnioski w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

- osobiście w siedzibie Ministerstwa,

- elektronicznie na adres:  iodo@mrpips.gov.pl,

- listownie na adres:  

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Nowogrodzka 1,3,5

00-513 Warszawa.

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na naruszenie prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 2. Odbiorcami danych osobowych, z wyłączeniem danych teleadresowych, mogą być osoby występujące o dostęp do informacji publicznej.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji wynikających aktualnych przepisów kancelaryjnych dotyczących archiwizowania;
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załącznik: Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Akredytacyjnego

 

Data utworzenia: 2014-12-23 14:12:48 ; data modyfikacji: 2019-10-02 11:36:14 przez: Filip Kołodziejski

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej będących:

I.     specjalistami w obszarze instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej

II.    przedstawicielami sektora ekonomii społecznej

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 9 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznejMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komitetu Akredytacyjnego.

UWAGA:

Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688).

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 1. proponowanie i opiniowanie standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz kryteriów stosowanych przy ocenie wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”;
 2. występowanie do Ministra z wnioskiem o podjęcie działań monitorujących spełnianie standardów usług i działania wobec akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;
 3. proponowanie tematyki badań i ekspertyz związanych z realizacją zadań Komitetu.       

Każdy z członków Komitetu z chwilą przystąpienia do prac w Komitecie składa oświadczenie, w którym zobowiązuje się do zachowania bezstronności i poufności oraz do wyłączenia się z udziału w pracach Komitetu, które dotyczą spraw, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku, który może rodzić wątpliwości, co do jego bezstronności.

Członkom biorącym udział w pracach Komitetu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Komitetu w najbliższej kadencji Ministerstwo nie zapewnia ekspertom odrębnego wynagrodzenia.

Dla kandydatów:

1. Zgłoszenie obejmujące:

 • w przypadku specjalistów w obszarze instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej - CV oraz list motywacyjny

należy przesłać na adres: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl w tytule wpisując: Nabór na członków KA – specjaliści w obszarze instytucjonalnego wsparcia

 • w przypadku przedstawicieli sektora ekonomii społecznej – CV oraz formularz zgłoszeniowy

należy przesłać na adres: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl w tytule wpisując: Nabór na członków KA – przedstawiciele sektora

2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 18 września 2019 r. (decyduje data nadania wiadomości elektronicznej).

3. Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego kandydatów, spośród których Minister powoła 4 ekspertów na członków Komitetu.

4. Informacji o naborze udzielają:

p. Katarzyna Getler: e-mail: Katarzyna.Getler@mrpips.gov.pl,  tel.: (22) 461-61-40,

p. Izabela Kamać: e-mail: Izabela.Kamac@mrpips.gov.pl,  tel.: (22) 461-61-56.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż :

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z naborem do Komitetu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
 2. Przetwarzamy ww. dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zatem podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6  ust.1  lit. e  rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do Komitetu Akredytacyjnego, 
  a w przypadku osób wybranych udziału w pracach Komitetu, także w celach związanych z organizacją tych prac.
 3. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

- uzyskania dostępu do swoich danych,

- zażądania sprostowania Twoich danych osobowych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których Twoje dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.

 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
  z Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się 
  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zatrudnionym w Ministerstwie. Wnioski w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

- osobiście w siedzibie Ministerstwa,

- elektronicznie na adres:  iodo@mrpips.gov.pl,

- listownie na adres:  

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Nowogrodzka 1,3,5

00-513 Warszawa.

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na naruszenie prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 2. Odbiorcami danych osobowych, z wyłączeniem danych teleadresowych, mogą być osoby występujące o dostęp do informacji publicznej.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji wynikających aktualnych przepisów kancelaryjnych dotyczących archiwizowania;
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załącznik: Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Akredytacyjnego

Data utworzenia: 2014-12-23 14:12:48 ; data modyfikacji: 2019-10-02 11:36:14 przez: Filip Kołodziejski

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej będących specjalistami w obszarze instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 9 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza osoby specjalizujące się
w obszarze instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej do zgłaszania kandydatur na członków Komitetu Akredytacyjnego.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 1. proponowanie i opiniowanie standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz kryteriów stosowanych przy ocenie wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”;
 2. występowanie do Ministra z wnioskiem o podjęcie działań monitorujących spełnianie standardów usług i działania wobec akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;
 3. proponowanie tematyki badań i ekspertyz związanych z realizacją zadań Komitetu.       

Każdy z członków Komitetu z chwilą przystąpienia do prac w Komitecie składa oświadczenie, w którym zobowiązuje się do zachowania bezstronności i poufności oraz do wyłączenia się z udziału w pracach Komitetu, które dotyczą spraw, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku, który może rodzić wątpliwości, co do jego bezstronności.

 

Członkom biorącym udział w pracach Komitetu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 167) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

UWAGA: Za wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Komitetu w najbliższej kadencji Ministerstwo nie gwarantuje ekspertom odrębnego wynagrodzenia.

 

 1. 1.      Zgłoszenie obejmujące CV oraz list motywacyjny należy przesłać na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej: ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl oraz Katarzyna.Getler@mrpips.gov.pl oraz Izabela.Kamac@mrpips.gov.pl z dopiskiem w tytule: Nabór na członków KA.
 2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 19 sierpnia 2019 r. (decyduje data nadania wiadomości elektronicznej).
 3. Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego kandydatów, spośród których Minister powoła
  4 ekspertów na członków Komitetu.
 4. Informacji o naborze udziela p. Katarzyna Getler:

e-mail: Katarzyna.Getler@mrpips.gov.pl,  tel.: (22) 461-61-40

 • oraz p. Izabela Kamać:

e-mail: Izabela.Kamac@mrpips.gov.pl,  tel.: (22) 461-61-56.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż :

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z naborem do Komitetu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
 2. Przetwarzamy ww. dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zatem podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6  ust.1  lit. e  rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do Komitetu Akredytacyjnego,
  a w przypadku osób wybranych udziału w pracach Komitetu, także w celach związanych z organizacją tych prac.
 3. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

- uzyskania dostępu do swoich danych,

- zażądania sprostowania Twoich danych osobowych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których Twoje dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.

 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zatrudnionym w Ministerstwie. Wnioski w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

- osobiście w siedzibie Ministerstwa,

- elektronicznie na adres:  iodo@mrpips.gov.pl,

- listownie na adres:  

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Nowogrodzka 1,3,5

00-513 Warszawa.

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na naruszenie prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 2. Odbiorcami danych osobowych, z wyłączeniem danych teleadresowych, mogą być osoby występujące o dostęp do informacji publicznej.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji wynikających aktualnych przepisów kancelaryjnych dotyczących archiwizowania;
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Data utworzenia: 2014-12-23 14:12:48 ; data modyfikacji: 2019-10-02 11:36:14 przez: Filip Kołodziejski


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej będących przedstawicielami sektora ekonomii społecznej

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 8, lit. c Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu.

Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688).

 

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

1)      proponowanie i opiniowanie standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz kryteriów stosowanych przy ocenie wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”;

2)      występowanie do Ministra z wnioskiem o podjęcie działań monitorujących spełnianie standardów usług i działania wobec akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;

3)      proponowanie tematyki badań i ekspertyz związanych z realizacją zadań Komitetu.

Każdy z członków Komitetu z chwilą przystąpienia do prac w Komitecie składa oświadczenie, w którym zobowiązuje się do zachowania bezstronności i poufności oraz do wyłączenia się z udziału w pracach Komitetu, które dotyczą spraw, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku, który może rodzić wątpliwości, co do jego bezstronności.

           

Członkom biorącym udział w pracach Komitetu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 167) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

UWAGA: Za wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Komitetu w najbliższej kadencji Ministerstwo nie gwarantuje ekspertom odrębnego wynagrodzenia.

 

 1. Zgłoszenie obejmujące wypełniony załączony formularz oraz CV należy przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl oraz Katarzyna.Getler@mrpips.gov.pl oraz Izabela.Kamac@mrpips.gov.pl z dopiskiem w tytule: Nabór na członków KA.
 2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 19 sierpnia 2019 r. (decyduje data nadania wiadomości elektronicznej).
 3. Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego kandydatów, spośród których Minister powoła 4 osoby na członków Komitetu.
 4. Informacji o naborze udziela p. Katarzyna Getler,
  e-mail: Katarzyna.Getler@mrpips.gov.pl tel.: (22) 461-61-40
  oraz Izabela Kamać,
  e-mail:  Izabela.Kamac@mrpips.gov.pl tel.: (22) 461-61-56

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż :

 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z naborem do Komitetu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

2. Przetwarzamy ww. dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zatem podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6  ust.1  lit. e  rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do Komitetu Akredytacyjnego, a w przypadku osób wybranych udziału w pracach Komitetu, także w celach związanych z organizacją tych prac.

3. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych,
 • zażądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie których Twoje dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.

4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zatrudnionym w Ministerstwie. Wnioski w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Ministerstwa,
 • elektronicznie na adres:  iodo@mrpips.gov.pl,
 • listownie na adres:  

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa.

5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na naruszenie prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

6. Odbiorcami danych osobowych, z wyłączeniem danych teleadresowych, mogą być osoby występujące o dostęp do informacji publicznej.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji wynikających aktualnych przepisów kancelaryjnych dotyczących archiwizowania;

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9. Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

Załącznik: Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Akredytacyjnego

Data utworzenia: 2014-12-23 14:12:48 ; data modyfikacji: 2019-10-02 11:36:14 przez: Filip Kołodziejski

Spotkanie Grupy Roboczej Komitetu Akredytacyjnego 


Informujemy, że dnia 28 marca 2019 r. o godz. 11:00 w sali 200a (budynek MRPiPS, ul. Żurawia 4a Warszawa) odbędzie się spotkanie grupy roboczej Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Data utworzenia: 2014-12-23 14:12:48 ; data modyfikacji: 2019-10-02 11:36:14 przez: Filip Kołodziejski

Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń ws. naboru kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

 

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 18 sierpnia 2016 r. w przedmiocie naboru kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej uprzejmie informujemy, że termin na przesyłanie zgłoszeń w danym naborze został przedłużony do dnia 25 września 2016 r.

Zgłoszenie zawierające wypełniony załączony formularz oraz CV należy przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego: pozytek@mpips.gov.pl oraz Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.plPiotr.Barbucha@mrpips.gov.pl z dopiskiem w tytule: Nabór na członków KA.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 25 września 2016 r. (decyduje data nadania wiadomości elektronicznej).


Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze.

2. Formularz zgłoszeniowy PDF.

3. Formularz zgłoszeniowy DOC.Data utworzenia: 2014-12-23 14:12:48 ; data modyfikacji: 2019-10-02 11:36:14 przez: Filip Kołodziejski

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń kandydatur przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu.

Zgłoszenie zawierające wypełniony załączony formularz oraz CV należy przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Pożytku Publicznego: pozytek@mpips.gov.pl oraz Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.plPiotr.Barbucha@mrpips.gov.pl z dopiskiem w tytule: Nabór na członków KA.

 

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 4 września 2016 r. (decyduje data nadania wiadomości elektronicznej).


Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze.

2. Formularz zgłoszeniowy PDF.

3. Formularz zgłoszeniowy DOC.
Data utworzenia: 2014-12-23 14:12:48 ; data modyfikacji: 2019-10-02 11:36:14 przez: Filip Kołodziejski

Sznowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwał przyjętych przez Komitet Akredytacyjny, które zamieszczamy poniżej.

1. Lista członków Komitetu Akredytacyjnego

2. Uchwała nr 1 KA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu Prac Komitetu

3. Uchwała nr 2 KA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie powołania grupy roboczej do spraw modyfikacji zasad i warunków realizacji procedury akredytacji oraz zakresu standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w postaci Raportu pn. AKSES-System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej

4. Uchwała nr 3 KA z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów i usług działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu AKSES

5. Załącznik do uchwały nr 3 Komitetu Akredytacyjnego

6. Uchwała nr 4 KA z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej Regulaminu procesu akredytacji OWES - rok 2014

7. Załącznik do uchwały nr 4 Komitetu Akredytacyjnego

8. Uchwała nr 6 KA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej Regulaminu procesu akredytacji OWES - rok 2014/2015

9. Protokół ustaleń z I posiedzenia Komietetu Akredytacyjnego w projekcie "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej"

10. Protokół ustaleń z II posiedzenia Komitetu Akredytacyjnego w projekcie "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej"

Data utworzenia: 2014-12-23 14:12:48 ; data modyfikacji: 2019-10-02 11:36:14 przez: Filip Kołodziejski

Tagi:

Polecamy