Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o KIS i CIS

Centra Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Ich zadaniem jest świadczenie usług służących reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom.

Centra Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej może być utworzone przez JST lub organizacje pozarządowe i podmioty kościelne i spółdzielnie socjalne osób prawnych. Na koniec 2017 r. w Polsce aktywnie działało 166 centrów integracji społecznej. Większość z nich (ponad 70%) prowadzonych było przez PES. Pozostałe centra prowadzone były przez jednostki samorządu terytorialnego, głównie gminy.

Reintegracja społeczna realizowana w CIS obejmuje m.in. kształcenie umiejętności niezbędnych do pełnienia ról społecznych, naukę planowania i gospodarowania dochodami. Integracja zawodowa polega natomiast w szczególności na umożliwieniu uczestnikom centrum nabycia nowych umiejętności zawodowych umożliwiających przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji.

W 2017 r. w prowadzonych przez CIS zajęciach uczestniczyło blisko 11,5 tys. osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Najczęściej uczestnikami zajęć z zakresu integracji społecznej i zawodowej według deklaracji CIS były osoby długotrwale bezrobotne – stanowiły one 49,0% wszystkich odbiorców usług. W dalszej kolejności ze wsparcia CIS korzystały osoby niepełnosprawne (11,7%) oraz osoby uzależnione od alkoholu (11,2%). Niewielki natomiast udział wśród beneficjentów CIS miały osoby, dla których główną przesłanką wykluczenia była choroba psychiczna, uzależnienie od narkotyków lub innych środków odurzających, bądź uchodźcy realizujący indywidualny program integracji (łącznie 2,1%).

Działalność CIS jest współfinansowane ze środków publicznych w szczególności ze: środków własnych JST, EFS i funduszu pracy. Centra podlegają rejestracji, a decyzję o przyznaniu statusu podejmuje wojewoda.

Kluby Integracji Społecznej

Podobnie jak CIS kluby integracji społecznej mogą być tworzone przez JST lub organizacje pozarządowe i podmioty kościelne
i spółdzielnie socjalne osób prawnych. Na koniec 2017 r. w Polsce działało 219 klubów integracji społecznej. Kluby w zdecydowanej większości (ok. 74%) prowadzone były przez jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im jednostki organizacyjne, jak np. ośrodki pomocy społecznej lub domy pomocy społecznej. Pozostałe kluby integracji społecznej prowadzone były przez organizacje non-profit.

Kluby podobnie jak centra prowadzą reintegrację społeczną i zawodową polegającą, m.in. na organizowaniu: działań mających na celu pomoc w znalezieniu pracy, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, poradnictwa prawnego, staży, działań samopomocowych. Funkcjonowanie KIS może być współfinansowane ze środków UE lub JST.


 

Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej w okresie 2012-2013

>>>POBIERZ PLIK<<<

Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej w okresie 2014-2015

>>>POBIERZ PLIK<<<

Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej w okresie 2016-2017

>>>Pobierz plik<<<


Data utworzenia: 2019-01-23 10:58:34 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2019-07-04 13:25:45 przez: Anna Moskwa

Informacje o sieciach Klubów Integracji Społecznej (KIS) i Centrów Integracji Społecznej (CIS), zebrane przez konsultantów regionalnych w ramach projektu Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej (SIRES).

Województwo      Status sieciowania                                                                                   Kontakt                                     
Dolnośląskie Istnieje sieć CIS/KIS, nazywa się Dolnośląskie Forum CIS i KIS. Jest to struktura wspierana przez DOPS, który animuje i doradza, organizuje też spotkania, itd. Czasami spotykają się same CIS-y, czasami same CIS-y, a czasami wszyscy łącznie. Na Dolnym Śląsku jest 6 CIS (4 samorządowe + 2 pozarządowe) i 9 KIS (5 samorządowych + 4 pozarządowe). Jeden KIS nie figuruje w rejestrze wojewody (mają jednak pisemne potwierdzenie, że został tam wpisany). 4 KIS pozarządowe powstały w ostatnich 2 latach ze środków RPO WD. Wszystkie CIS oraz 3 KIS (w Wałbrzychu, Szklarskiej Porębie i Jeleniej Górze – wszystkie prowadzone przez OPS) są zrzeszone w ramach Dolnośląskiego Forum Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Obecną przewodniczącą Forum jest Małgorzata Bernard-Staniszewska tel. 724302795, e-mail cis.ladek@wp.pl

Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorski Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Konwent powstał 11 października 2017r i zrzesza 8 podmiotów: 2 CIS oraz 6 KIS. Zgodnie z porozumieniem, rola ROPS to zapewnienie miejsca na spotkanie, wyżywienia, materiałów edukacyjno-dydaktycznych oraz realizacji programu merytorycznego przez kadrę trenerską posiadającą odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

Przewodniczącą Konwentu jest Pani Małgorzata Kowalska – Centrum 
Integracji Społecznej przy CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, tel. 502 150 543,e mail: mag.kowalska@op.pl

Lubelskie Funkcjonuje Konwent CIS i KIS. Mają też osobno fundację.

Przewodnicząca Konwentu Katarzyna  Sokołowska Chełm zastępca  Paweł Wiśniewski z Janowa Lubelskiego. Tel 787 805 030. Mail: fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl

Lubuskie W ramach projektu ROPS funkcjonują spotkania sieciujące. Zawiązywała się  Lubuska Regionalna Sieć Centrów i Klubów Integracji Społecznej, ale brak danych o jej aktywności.

Brak pracownika. Ogłoszono nabór. W środowisku CIS Helena Guhl z Gorzowa Wplk.

Łódzkie W łódzkim działa siec kooperacji podmiotów reintegracyjnych (WTZ, CIS, CIS, ZAZ). Powstała z inicjatywy RCPS w 2018 jako produkt projektu koordynacyjnego. Liczba aktualnych członków trudna na teraz do ustalenia.

Temat w RCPS prowadzi Joanna Roczek, j.roczek@rcpslodz.pl,
tel. 42 203 48 27

Małopolskie Spotkania sieciujące podmiotów reintegracyjnych w składach jednorodnych np. CIS, KIS. Anna Rychły-Mierzwa ROPS Krakówtel.: (+48 12) 422 06 36 | w.26, mobile: (+48) 728 431 379, e-mail: amierzwa@rops.krakow.pl
Mazowieckie Sporadyczne spotkania sieciujące CIS KIS.

Brak odpowiedzialnej osoby za sieciowanie. Za tematykę CIS odpowiada Daria Bajkowska daria.bajkowska@mcps.com.pl

Opolskie Funkcjonują sporadyczne spotkania sieciujące podmiotów reintegracyjnych. Roman Ciasnochakierownik
tel. 77 44 15 250 wewn.24
e-mail: r.ciasnocha@rops-opole.pl
Podlaskie W podlaskim niedawno powstała sieć KIS-CIS, w X.2018 pracowali na d regulaminem Jest tam jeden KIS i około 6 CIS-ów (zaczęło się od 4 ale kolejne dołączały, nie wiem ile jest na chwilę obecną). Siec powstała z inicjatywy ROPS (projekt). Jest dwoje współprzewodniczących z CIS i KIS (brak danych obecnie)
Osoba odpowiedzialna w ROPS  jest teraz na długotrwałym zwolnieniu. Ostatnio zastępowała ją Pani Bożena Sury, mail: projektes@rops-bialystok.pl, ewentualnie  można się te kontaktować z Emilią Gołaszewską z ROPS.
Pomorskie

W województwie istnieje Konwent Pomorskich CISów i KISów. Zrzeszają się wszystkie CISy i 3 KISy (Rumia, Wicko, Kartuzy). Konwent organizuje się oddolnie przy pomocy ROPS.

CIS Gdańsk ul. Floriańska 3, 80-546 Gdańsk, tel. +48 (58) 522 07 52, email: cis@ab.org.pl
Podkarpackie Funkcjonuje sieć CIS i KIS łącznie. Powstała z inicjatywy ROPS (wskaźnik w projekcie), przy czym o kształcie sieci, jej spotkaniach i tematach spotkań decyduje sama sieć. Każda sieć posiada swój zarząd który przekazuje informację co do tematu spotkań, przedstawiciel zarządu (Monika Skowron z CIS Dębica jest w PKRES, jest też Małgorzata Gotfryd z KIS/MOPS Stalowa Wola). W spotkaniach sieci KIS i CIS uczestniczyło: 8 z 11 KIS oraz 11 z 17 CIS (z czego w 2018 r powstało 5 nowych CIS, do 2018 11 z 12 CIS). Przewodnicząca Zarządu Sieci CIS/KIS: Monika Skowron - CIS Dębica, Tel: 14 676 39 06
Mail: cis.debica@gmail.com
Śląskie Funkcjonuje Śląska Rada Podmiotów Reintegracyjnych, która skupia przedstawicieli CIS, KIS, ZAZ i WTZ. Pełni funkcję organu reprezentującego podmioty reintegracyjne, nie ma charakteru zrzeszeniowego, tylko raczej reprezentacyjny, doradczo-konsultacyjny. Została zainicjowana przez ROPS w ramach projektu koordynacyjnego z ekonomii. Sprawami organizacyjnymi związanymi z funkcjonowaniem Rady (tj. organizacja wyborów do Rady, spotkań itp.) zajmuje się ROPS. Kontakt Katarzyna Skowron Kierownik Dział ds. Ekonomii Społecznej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 40-142 Katowice, ul. Modelarska 10, tel. 032-730-68-83, fax. 032-730-68-71
e-mail: kskowron@rops-katowice.pl
Świętokrzyskie Istnieje jedna sieć reintegracyjna (jako grupa tematyczna przy RKRES) CIS/KIS/WTZ/ZAZ, ale poszczególne spotkania możemy robić dla wszystkich grup podmiotów lub dzielić w zależności od bieżących potrzeb. Łącznie jest 28 osób reprezentujących wszystkie rodzaje podmiotów reintegracyjnych, w tym 5 KIS/6 osób, 6 CIS. W ramach sieci  powołano - Świętokrzyski Konwent Podmiotów Reintegracyjnych. Organizacja - ROPS. Kontakt - Anna Marwicka (ROPS), tel. 41 342-11-80, Katarzyna Kozłowska 
(Przewodnicząca GT) , tel. 784-501-271
Wielkopolskie Rolę sieci spełniają grupy robocze przy RKRES- Istnieje grupa ds. zatrudnienia socjalnego zrzesza CIS-y i KIS-y. Spotkania tej grupy organizuje ROPS. Niestety z frekwencją tej grupy na spotkaniach było trochę słabo - ok. 10 osób. Barbara Nadolińska, tel. 61 8567 955, email: 
barbara.nadolinska@rops.poznan.pl
Warmińsko-Mazurskie Platforma podmiotów reintegracyjnych (wszystkich).

Piotr Kubarewicz  z ZAZ p.kubarewicz@zazbiskupiec.pl tel.: 667-180-600. Osoba z ROPS odpowiedzialna Dariusz Jóźwiak, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tel: +48 89 521 95 23

Zachodniopomorskie

W październiku 2017 zawiązano sieć nieformalną CIS-ów w ramach projektu koordynacji ES ROPS sieć powstała z inicjatywy ROPS (wskaźnik w projekcie), przy czym o kształcie sieci, zasadach działaniach miała decydować dalej sama. Z informacji od pracownika ROPS niewiele się zadziało, aktualnie CIS-y nie korzystają ze wsparcia ROPS. Sieć KIS – brak Z informacji od pracownika ROPS KIS-y nie funkcjonują,  były raczej teoretycznym dodatkiem do OPS-ów.

osoba do kontaktu ze strony CIS-ów Tomasz Piechowiak CIS szczecińsko – policki. Prezes Stowarzyszenia SOS dla Rodziny biuro@sos.home.pl Tel. 0048 91 350 73 80, Tel kom. 0048 697 80 30 70, Fax: 0048 91 431 81 26
biuro@sos.home.pl
Osoba odpowiedzialna za współpracę  z CIS-ami ze strony ROPS Szczecin
Piotr Szeszko tel. 91 425 36 31
pszeszko@wzp.pl
z info ROPS w województwie funkcjonuje 6 CIS-ów, na stronie UW – 11 (info na stronie z 28.XI.2016)


>>>Sieci_KIS_CIS<<<

Data utworzenia: 2019-01-23 10:58:34 przez: Anna Moskwa ; data modyfikacji: 2019-07-04 13:25:45 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy