Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Informacja o KIS i CIS

Centra Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Ich zadaniem jest świadczenie usług służących reintegracji społecznej i zawodowej osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, osobom niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom.

Centra Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej może być utworzone przez JST lub organizacje pozarządowe i podmioty kościelne i spółdzielnie socjalne osób prawnych. Na koniec 2017 r. w Polsce aktywnie działało 166 centrów integracji społecznej. Większość z nich (ponad 70%) prowadzonych było przez PES. Pozostałe centra prowadzone były przez jednostki samorządu terytorialnego, głównie gminy.

Reintegracja społeczna realizowana w CIS obejmuje m.in. kształcenie umiejętności niezbędnych do pełnienia ról społecznych, naukę planowania i gospodarowania dochodami. Integracja zawodowa polega natomiast w szczególności na umożliwieniu uczestnikom centrum nabycia nowych umiejętności zawodowych umożliwiających przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji.

W 2017 r. w prowadzonych przez CIS zajęciach uczestniczyło blisko 11,5 tys. osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Najczęściej uczestnikami zajęć z zakresu integracji społecznej i zawodowej według deklaracji CIS były osoby długotrwale bezrobotne – stanowiły one 49,0% wszystkich odbiorców usług. W dalszej kolejności ze wsparcia CIS korzystały osoby niepełnosprawne (11,7%) oraz osoby uzależnione od alkoholu (11,2%). Niewielki natomiast udział wśród beneficjentów CIS miały osoby, dla których główną przesłanką wykluczenia była choroba psychiczna, uzależnienie od narkotyków lub innych środków odurzających, bądź uchodźcy realizujący indywidualny program integracji (łącznie 2,1%).

Działalność CIS jest współfinansowane ze środków publicznych w szczególności ze: środków własnych JST, EFS i funduszu pracy. Centra podlegają rejestracji, a decyzję o przyznaniu statusu podejmuje wojewoda.

Kluby Integracji Społecznej

Podobnie jak CIS kluby integracji społecznej mogą być tworzone przez JST lub organizacje pozarządowe i podmioty kościelne
i spółdzielnie socjalne osób prawnych. Na koniec 2017 r. w Polsce działało 219 klubów integracji społecznej. Kluby w zdecydowanej większości (ok. 74%) prowadzone były przez jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im jednostki organizacyjne, jak np. ośrodki pomocy społecznej lub domy pomocy społecznej. Pozostałe kluby integracji społecznej prowadzone były przez organizacje non-profit.

Kluby podobnie jak centra prowadzą reintegrację społeczną i zawodową polegającą, m.in. na organizowaniu: działań mających na celu pomoc w znalezieniu pracy, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, poradnictwa prawnego, staży, działań samopomocowych. Funkcjonowanie KIS może być współfinansowane ze środków UE lub JST.


 

Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej w okresie 2012-2013

>>>POBIERZ PLIK<<<

Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej w okresie 2014-2015

>>>POBIERZ PLIK<<<

Informacja o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej w okresie 2016-2017

>>>Pobierz plik<<<


Data utworzenia: 2019-01-23 10:58:34 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy