Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Grupa ds. strategicznych i programowych

Skład Grupy ds. strategicznych i programowych:

Maciej Kopeć

Iwona Kulikowska

Grażyna Marciniak

Ewa Markowska-Bzducha

Cezary Miżejewski

Magdalena Olejarz

Przemysław Piechocki

Marcin Pluta

Antoni Sobolewski

Piotr Stronkowski

Wioletta Wilimska

Piotr Wołkowiński

Roland Zarzycki

Spotkania Grupy ds. strategicznych i programowych:

Data spotkania Tematyka
4.10.2016 W trakcie spotkania rozpoczęto prace nad wstępnym projektem założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.
21.10.2016 W trakcie spotkania kontynuowano prace nad projektem założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.
4.11.2016 W trakcie spotkania kontynuowano prace nad wstępnym projektem założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.
12.12.2016 W trakcie spotkania kontynuowano prace nad wstępnym projektem założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.
12.04.2017 W trakcie spotkania zakończono prace nad wstępnym projektem założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej.
26.04.2017 Spotkanie miało na celu rozpoczęcie prac nad konsultacją Krajowego programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Przekazano informację, że departament zwrócił się do urzędów centralnych wskazanych w KPRES jako realizatorzy działań określonych w Programie, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS) oraz Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (IZ RPO), z prośbą o  analizę zapisów KPRES oraz zgłoszenie ewentualnych sugestii, co do obecnych zapisów Programu, jak również o przekazanie propozycji w zakresie  innych, możliwych do podjęcia kierunków wsparcia, których wdrożenie  pozwoli wesprzeć rozwój ekonomii społecznej w Polsce. Nadesłane uwagi zostaną przekazane do wszystkich grup działających w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KKRES), po przepracowaniu przez nie trafią do Grupy ds. strategicznych i programowych KKRES.
29-30.11.2017 W trakcie spotkania przedstawiono wyniki przeglądu dokumentów
w obszarze ekonomii społecznej (analiza desk research strategii krajowych, regionalnych i lokalnych stanowiąca bazę dla prac grupy). Ustalono zakres modelu/narzędzia do opracowania regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. W trakcie części warsztatowej dyskutowano o kierunkach prac strategicznych, programowych i regulacyjnych w obszarze ekonomii społecznej.
23.01.2018 W trakcie spotkania zaprezentowano po raz pierwszy projekt dokumentu pn. Ekonomia Solidarności Społecznej. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. W trakcie dyskusji obecni goście zgłaszali uwagi do przedstawionej propozycji.
8.02.2018

Spotkanie miało formułę warsztatową i było połączonym spotkaniem 3 Grup działających w ramach KKRES (Grupy ds. strategicznych i programowych, Grupy ds. monitorowania i ewaluacji i Grupy ds. edukacyjnych). Dyskutowano przede wszystkim o celach i rezultatach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W trakcie spotkania zgłaszano uwagi.

21.02.2018 Spotkanie miało formułę warsztatową i było połączonym spotkaniem wszystkich Grup działających w ramach KKRES. Przedstawiono aktualne cele i logikę interwencji KPRES. Następnie utworzono 4 grypy warsztatowe (I – Solidarny rynek pracy, II – Solidarna wspólnota lokalna, III – Przedsiębiorczość społeczna na konkurencyjnym rynku, IV – Solidarne społeczeństwo), które na zakończenie spotkania podsumowały swoją pracę i przedstawiły wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych prac.
29.05.2018 Spotkanie było połączonym spotkaniem wszystkich Grup działających w ramach KKRES. W trakcie spotkania przedstawiono projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Odbyła się dyskusja, w trakcie której zgłoszono uwagi do projektu. Ustalono, że uwagi zostaną przeanalizowane przez DES i naniesione na projekt ustawy. ROPS Kraków przedstawił także informację nt. narzędzia do tworzenia regionalnych programów ekonomii społecznej.


loga

Data utworzenia: 2016-10-05 11:28:01 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2018-07-04 08:42:15 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy