Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Grupa ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach

Skład Grupy ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach działającej w ramach KKRES I kadencji (do października 2018 r.):

Pawel Chorąży, Zbigniew Hanas, Dorota Korczyńska, Aleksandra Kowalska, Marcin Kowalski, Stanisław Longawa, Aleksandra Marcinkowska, Ewa Markowska-Bzducha, Cezary Miżejewski, Wiesława Przybysz, Wioletta Wilimska, Piotr Wołkowiński

Skład Grupy ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach działającej w ramach KKRES II kadencji (po 17 grudnia 2018 r.):

Marcin Bernacki

Jacek Czajka

Dariusz Krajewski

Piotr Krasuski

Wiesława Przybysz

Barbara Święch-Bober

Leszek Wasiewicz

Wioletta Wilimska

Krystyna Żejmo-Wysocka

Spotkania Grupy ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach:

Data Spotkania Tematyka
15.01.2018 W trakcie spotkania przedstawiono działania w zakresie wsparcia Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w 2018 r. Omówiono kwestie akredytacji OWES, nowych Wytycznych CT9, projektów koordynacyjnych ROPS, KPRES i zmian w RPRES, kierunki i stan prac nad metodologią/narzędziem do tworzenia regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej, ustawę o ekonomii społecznej i solidarnej i ustawę o spółdzielniach socjalnych, konkursy OWES, zalecenia dot. ewaluacji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym. Dyskutowano kwestię listy przedsiębiorstw społecznych, która powinna powstać na szczeblu każdego regionu. Zaproponowano wstępnie zorganizowanie spotkania konwentu Dyrektorów ROPS poświęconego ekonomii społecznej. Przedstawiono także harmonogram planowanych działań.
21.02.2018

Spotkanie było połączonym spotkaniem wszystkich Grup działających w ramach KKRES. Spotkanie miało formułę warsztatową. Przedstawiono aktualne cele i logikę interwencji KPRES. Następnie utworzono 4 grypy warsztatowe (I – Solidarny rynek pracy, II – Solidarna wspólnota lokalna, III – Przedsiębiorczość społeczna na konkurencyjnym rynku, IV – Solidarne społeczeństwo), które na zakończenie spotkania podsumowały swoją pracę i przedstawiły wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych prac.

29.05.2018 Spotkanie było połączonym spotkaniem wszystkich Grup działających w ramach KKRES. W trakcie spotkania przedstawiono projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Odbyła się dyskusja, w trakcie której zgłoszono uwagi do projektu. Ustalono, że uwagi zostaną przeanalizowane przez DES i naniesione na projekt ustawy. ROPS Kraków przedstawił także informację nt. narzędzia do tworzenia regionalnych programów ekonomii społecznej.
19.06.2018 Spotkanie odbyło się w Poznaniu i dotyczyło przede wszystkim omówienia kierunków zmian w KPRES i przedstawienia założeń projektu koordynacyjnego dotyczącego znaków jakości.
17.12.2018

Pierwsze spotkanie grupy w ramach KKRES II kadencji. Podsumowano prace grupy działającej w ramach KKRES I kadencji, a także omówiono plany grupy na 2019 r. Ustalenia: transpozycja działań przewidzianych w aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do Regionalnych Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej, zaangażowanie KKRES w konsultacje projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, monitorowanie działań w obszarze ekonomii społecznej w regionach).

31.01.2019

W trakcie spotkania przedstawiono harmonogram wdrażania Modelu tworzenia regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej (ROPS Kraków, SIRES). Z kolei przedstawiciel Narodowej Rady Rozwoju przedstawił projekt ustawy o centrach społecznych w kontekście wyzwań do ROPS.

20-21.05.2019

Spotkanie było połączonym spotkaniem Grupy ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach z Grupą ds. edukacyjnych.  Tematem spotkania były przede wszystkim działania edukacyjne z zakresu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej , realizowane w poszczególnych regionach. 


loga

Data utworzenia: 2016-10-05 11:28:01 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2018-07-04 08:47:42 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy