Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Grupa ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach

Skład Grupy ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach:

Pawel Chorąży

Zbigniew Hanas

Dorota Korczyńska

Aleksandra Kowalska

Marcin Kowalski

Stanisław Longawa

Aleksandra Marcinkowska

Ewa Markowska-Bzducha

Cezary Miżejewski

Wiesława Przybysz

Wioletta Wilimska

Piotr Wołkowiński

Spotkania Grupy ds. koordynacji ekonomii społecznej w regionach:

Data Spotkania Tematyka
15.01.2018 W trakcie spotkania przedstawiono działania w zakresie wsparcia Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w 2018 r. Omówiono kwestie akredytacji OWES, nowych Wytycznych CT9, projektów koordynacyjnych ROPS, KPRES i zmian w RPRES, kierunki i stan prac nad metodologią/narzędziem do tworzenia regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej, ustawę o ekonomii społecznej i solidarnej i ustawę o spółdzielniach socjalnych, konkursy OWES, zalecenia dot. ewaluacji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym. Dyskutowano kwestię listy przedsiębiorstw społecznych, która powinna powstać na szczeblu każdego regionu. Zaproponowano wstępnie zorganizowanie spotkania konwentu Dyrektorów ROPS poświęconego ekonomii społecznej. Przedstawiono także harmonogram planowanych działań.
21.02.2018

Spotkanie było połączonym spotkaniem wszystkich Grup działających w ramach KKRES. Spotkanie miało formułę warsztatową. Przedstawiono aktualne cele i logikę interwencji KPRES. Następnie utworzono 4 grypy warsztatowe (I – Solidarny rynek pracy, II – Solidarna wspólnota lokalna, III – Przedsiębiorczość społeczna na konkurencyjnym rynku, IV – Solidarne społeczeństwo), które na zakończenie spotkania podsumowały swoją pracę i przedstawiły wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych prac.

29.05.2018 Spotkanie było połączonym spotkaniem wszystkich Grup działających w ramach KKRES. W trakcie spotkania przedstawiono projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Odbyła się dyskusja, w trakcie której zgłoszono uwagi do projektu. Ustalono, że uwagi zostaną przeanalizowane przez DES i naniesione na projekt ustawy. ROPS Kraków przedstawił także informację nt. narzędzia do tworzenia regionalnych programów ekonomii społecznej.
19.06.2018 Spotkanie odbyło się w Poznaniu i dotyczyło przede wszystkim omówienia kierunków zmian w KPRES i przedstawienia założeń projektu koordynacyjnego dotyczącego znaków jakości.


loga

Data utworzenia: 2016-10-05 11:28:01 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2018-07-04 08:47:42 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy