Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Grupa ds. finansowych

Skład Grupy ds. finansowych:

Paweł Chorąży

Karolina Cyran-Juraszek

Aleksandra Dmitruk

Tadeusz Durczok

Marcin Juszczyk

Marek Karaś

Iwona Kulikowska

Arkadiusz Lewicki

Krystyna Majerczyk-Żabówka

Tomasz Misiak

Tomasz Musielski

Wiesława Przybysz

Grzegorz Wojtanowski

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz

Spotkania Grupy ds. finansowych:

Data spotkania Tematyka
10.10.2017

Członkowie Grupy zapoznali się z dotychczasowymi efektami wdrażania Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, uruchomionego przez BGK w ramach Działania 2.9 PO WER.Omawiano zapisy dotyczące Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w projekcie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej oraz aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w części poświęconej instrumentom finansowym. Ustalono, że Grupa współpracować będzie z Zespołem ds. instrumentów finansowych w ramach PO WER, działającym przy Ministerstwie Rozwoju. Członkowie Grupy zostali poinformowani na temat przeprowadzonych przez MR badań luki finansowej oraz działaniach podejmowanych w obszarze wsparcia finansowego dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach Osi IV PO WER.Na przewodniczącego Grupy wybrany został Tadeusz Durczok. Przedstawiono propozycje tematów ekspertyz.

6.02.2018

Spotkanie było poświęcone wyborowi innowacyjnych instrumentów finansowych, do których instrumentarium ma być wypracowane w projekcie pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej w ramach Działania 2.9 PO WER. Wśród propozycji wskazano: social impact bonds, włączenie przedsiębiorstw społecznych do systemu wsparcia dla tradycyjnie rozumianych przedsiębiorstw, formy wzajemnościowe, crowdfunding. Zwracano uwagę na konieczność weryfikacji, czy i w jakim zakresie potrzebna byłaby zmiana prawa bankowego, w szczególności w zakresie kryteriów badania zdolności kredytowej, nieadekwatnych do działania w formie przedsiębiorstwa społecznego. Istotną kwestią jest także nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych,  która umożliwia tworzenie konsorcjów, funduszy wzajemnościowych. Dyskutowano na temat poręczeń wzajemnościowych i dobrych praktyk, jakie można znaleźć w tym zakresie w Portugalii czy Hiszpanii.

21.02.2018

Na łączonym spotkaniu grup tematycznych funkcjonujących w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprezentowana została propozycja struktury celów i logiki interwencji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). Po dyskusji uczestnicy spotkania podzielili się na 4 grupy warsztatowe odpowiadające propozycji nowych obszarów: Obszar I - Solidarny rynek pracy, Obszar II - Solidarna wspólnota lokalna, Obszar III - Przedsiębiorczość społeczna na konkurencyjnym rynku, Obszar IV - Solidarne społeczeństwo. Wypracowane zostały rekomendacje zmian w KPRES.

18.04.2018

Członkowie Grupy wzięli udział w posiedzeniu grup roboczych Komitetu Akredytacyjnego. Tematem dyskusji było usprawnienie działalności OWES, w tym zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie doradztwa biznesowego.

29.05.2018

Na łączonym spotkaniu grup tematycznych funkcjonujących w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprezentowano projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, a także informację na temat narzędzia do tworzenia regionalnych programów ekonomii społecznej.

21.06.2018 Członkowie Grupy ds. Finansowych zostali zaproszeni na spotkanie Laboratorium Ekonomii Społecznej. W trakcie spotkania omawiano dylematy i wyzwania wdrażania instrumentów finansowych w sektorze ekonomii społecznej, omówiono ulgi podatkowe dedykowane podmiotom ekonomii społecznej w wybranych krajach europejskich,
a także możliwości i bariery dotyczące włączenia przedsiębiorstw społecznych w istniejący system wsparcia dla komercyjnych przedsiębiorstw.

 

 

 

loga

Data utworzenia: 2016-10-05 11:28:01 przez: Jakub Schimanek ; data modyfikacji: 2018-07-04 08:54:32 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy