Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Fundacje nadzorowane przez MRPiPS

Obowiązek sprawozdawczy fundacji.

Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 40 ze. zm.):

>>>POBIERZ PLIK<<<

Obowiązek sprawozdawczy fundacji wynika z art. 12 ust. 2 ww.  ustawy o fundacjach.

Fundacje, które pod własnym numerem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - w dziale 1 rubryce 8 jako organ sprawujący nadzór mają wpisanego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zobligowane są do składania ministrowi właściwemu sprawozdań merytorycznych ze swojej działalności w formie papierowej. (Nie ciąży na nich obowiązek składania w formie papierowej sprawozdań finansowych obejmujących: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek wyników/zysków i strat, informację dodatkową).

Powyższe sprawozdanie merytoryczne winno być zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529 ze zm.). W sprawozdaniu tym należy odnieść się do każdego punktu ww. rozporządzenia z przedziału § 2 - § 3. Sprawozdania te powinny być podpisane zgodnie z wymogiem § 4 ww. rozporządzenia przez co najmniej dwóch członków zarządu, o ile statut fundacji nie stanowi inaczej - wówczas powinny być podpisane tak jak stanowi statut fundacji dla składania oświadczeń woli lub reprezentacji. Sprawozdania należy składać za dany rok kalendarzowy, np. za 2017, najpóźniej do końca następnego roku kalendarzowego - 2018.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529 ze zm.).

>>>POBIERZ PLIK<<<

Fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego:

Fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwolnione są z obowiązku składania ministrowi właściwemu corocznego sprawozdania z działalności fundacji spełniającego wymogi ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w formie papierowej.

Poniżej zamieszczamy sporządzony przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w oparciu o ww. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości - formularz sprawozdania z działalności fundacji ułatwiający wpisanie odpowiednich danych (w nawiasach umieszczono doprecyzowujące uwagi).

 >>>FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI<<<

Formularz ten służy do skopiowania, wypełnienia, a następnie wydrukowania i wysyłki

na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej,

00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5.


Obowiązki fundacji związane z wejściem w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.).

Ustawa ta w art. 130 ust. 2 stanowi, iż kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
w ramach sprawowanego nadzoru wykonują także ministrowie w odniesieniu do fundacji, jako instytucji obowiązanej. Stosownie do treści art. 2 ust.1 pkt 21 ww. ustawy instytucją obowiązaną jest fundacja w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce
o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to , czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Oznacza to, że w chwili przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce kwoty powyżej 10 000 euro, fundacja staje się automatycznie instytucją obowiązaną, ale tylko w stosunku do klienta, od którego przyjęła gotówkę lub dokonała płatności w gotówce zarówno w ramach nawiązanych relacji gospodarczych lub w ramach transakcji okazjonalnej.

Obowiązki instytucji obowiązanych – fundacji:

 1. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych (art. 6, 7 i 8 ww. ustawy).
 2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanych (art. 27 ww. ustawy). Pierwszą ocenę ryzyka fundacje sporządzają do 13 stycznia 2019 r.
 3. Rozpoznanie i ocena ryzyka klienta (art. 33 ww. ustawy).
 4. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (art. 34 ww. ustawy).
 5. Bieżąca analiza transakcji.
 6. Rejestr transakcji.
 7. Wewnętrzna procedura (art. 50 ust.1 ww. ustawy).
 8. Szkolenia (art. 52 ww. ustawy).
 9. Obowiązek przekazywania informacji (art. 72, 74 i 89 ww. ustawy).
 10. Wstrzymanie transakcji (rozdział 8 ww. ustawy).
 11. Szczególne środki ograniczające (art. 117, 118, 119 i 120 ww. ustawy).

Organem właściwym w sprawie ww. ustawy jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej
i Departament Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów.

Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ww. ustawy dostępny jest pod adresem: bit.ly/2P6gSqq

Komunikat dotyczący okresów przejściowych w procesie dostarczania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o tzw. „transakcjach ponadprogowych” wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dostępny jest pod adresem: bit.ly/2RXEsnR

 

 

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2018-03-13 14:25:13 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy