Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Fundacje nadzorowane przez MRPiPS

Obowiązek sprawozdawczy fundacji.

Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 40 ze. zm.):

>>>POBIERZ PLIK<<<

Obowiązek sprawozdawczy fundacji wynika z art. 12 ust. 2 ww.  ustawy o fundacjach.

Fundacje, które pod własnym numerem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - w dziale 1 rubryce 8 jako organ sprawujący nadzór mają wpisanego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zobligowane są do składania ministrowi właściwemu sprawozdań merytorycznych ze swojej działalności w formie papierowej. (Nie ciąży na nich obowiązek składania w formie papierowej sprawozdań finansowych obejmujących: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek wyników/zysków i strat, informację dodatkową).

Powyższe sprawozdanie merytoryczne winno być zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529 ze zm.). W sprawozdaniu tym należy odnieść się do każdego punktu ww. rozporządzenia z przedziału § 2 - § 3. Sprawozdania te powinny być podpisane zgodnie z wymogiem § 4 ww. rozporządzenia przez co najmniej dwóch członków zarządu, o ile statut fundacji nie stanowi inaczej - wówczas powinny być podpisane tak jak stanowi statut fundacji dla składania oświadczeń woli lub reprezentacji. Sprawozdania należy składać za dany rok kalendarzowy, np. za 2017, najpóźniej do końca następnego roku kalendarzowego - 2018.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529 ze zm.).

>>>POBIERZ PLIK<<<

Fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego:

Fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwolnione są z obowiązku składania ministrowi właściwemu corocznego sprawozdania z działalności fundacji spełniającego wymogi ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w formie papierowej.

Poniżej zamieszczamy sporządzony przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w oparciu o ww. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości - formularz sprawozdania z działalności fundacji ułatwiający wpisanie odpowiednich danych (w nawiasach umieszczono doprecyzowujące uwagi).

 >>>FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI<<<

Formularz ten służy do skopiowania, wypełnienia, a następnie wydrukowania i wysyłki

na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej,

00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5.

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2018-03-13 14:25:13 przez: Anna Moskwa

Tagi:

Polecamy