Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Fundacje nadzorowane przez MRPiPS

Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 40, z późn. zm)

>>>POBIERZ PLIK<<<

Fundacje, które pod własnym numerem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - w dziale 1 rubryce 8 jako organ sprawujący nadzór mają wpisanego Ministra Pracy i Polityki Społecznej - zobligowane są do składania sprawozdań merytorycznych ze swojej działalności w formie papierowej. Nie ciąży na nich obowiązek składania w formie papierowej sprawozdań finansowych obejmujących: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek wyników/zysków i strat, informację dodatkową.

Powyższe sprawozdanie merytoryczne winno być zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529). W sprawozdaniu tym należy odnieść się do każdego punktu ww. rozporządzenia z przedziału § 2 - § 3. Sprawozdania te winny być podpisane zgodnie z wymogiem § 4 ww. rozporządzenia przez co najmniej dwóch członków zarządu, o ile statut fundacji nie stanowi inaczej - wówczas powinny być podpisane tak jak stanowi statut fundacji dla składania oświadczeń woli lub reprezentacji. Ww. sprawozdania należy składać za dany rok kalendarzowy (2017) najpóźniej do końca następnego roku kalendarzowego (2018). Uprzejmie prosimy o możliwie jak najwcześniejsze składanie sprawozdań.

W celu zapoznania się z powyższym wzorem sprawozdania poniżej znajduje się ścieżka dostępu do ww. rozporządzenia: Strona: http://isap.sejm.gov.pl/  zakładka: Akty prawne/ wyszukiwanie/pole: Adres publikacyjny: rok 2001, numer 50, pozycja 529.

WAŻNE: Fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego

PRZYPADEK FUNDACJI PODLEGAJĄCYCH NADZOROWI MPIPS ORAZ JEDNOCZEŚNIE POSIADAJĄCYCH STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

W związku z nowelizacją ustawy o fundacjach, która weszła w życie 9 listopada 2015 r. fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) zwolnione są z obowiązku składania ministrowi właściwemu corocznego sprawozdania z działalności fundacji spełniającego wymogi ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w formie papierowej.

POWYŻSZE ODNOSI SIĘ TAKŻE DO FUNDACJI POSIADAJĄCYCH STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO PODLEGAJĄCYCH NADZOROWI INNYCH MINISTRÓW.

Zasada ta stosuje się już do sprawozdań za rok 2014.

 

Poniżej przedstawiamy poszczególne pozycje ww. rozporządzenia z kilkoma słowami komentarza. Podkreślamy, iż sprawozdanie fundacji winno zawierać odniesienia do wszystkich punktów rozporządzenia. Dopuszczalne jest załączanie bilansu, rachunku wyników czy też informacji dodatkowej, choć zawarte tam dane jedynie częściowo pokrywają się z wymogami ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Jednakże załączniki te nie mogą zastąpić właściwego sprawozdania.

Sprawozdanie powinno zawierać:

§ 2 pkt 1

rozporzą-

dzenia

nazwę fundacji, jej siedzibę i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada, datę wpisu w KRS i numer KRS-u, statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) oraz określenie celów statutowych fundacji,

Fundacje nieprzerejestrowane do KRS podają swój numer z dawnego rejestru fundacji.

Podać należy dane członków zarządu pełniących swoje funkcje w chwili składania sprawozdania.

§ 2 pkt 2

zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,

Opis faktycznie prowadzonej działalności z uwypukleniem ważniejszych zdarzeń związanych z otrzymaniem lub wydatkowaniem środków finansowych.

 

§ 2 pkt 3

informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS,

Opis faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej, z podaniem jej oznaczenia w ramach PKD wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS.

§ 2 pkt 4

odpisy uchwał zarządu fundacji,

Kserokopie uchwał lub odpisy ich treści.

§ 2 pkt 5

informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł,

Należy podać rzeczywiste źródła przychodów, dokładnie je nazwać, gdy są inne niż podane przykłady, np. przychody z działalności gospodarczej.

W kwestii odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych należy podać wysokość uzyskanych przychodów i osobno wysokość kosztów tych świadczeń.

Wynik finansowy działalności gospodarczej, to różnica między jej przychodami, a kosztami wykazanymi w § 2 pkt 6.

§ 2 pkt 6

informację o poniesionych kosztach na:

  • a)realizację celów statutowych,
  • b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.),
  • c)działalność gospodarczą,
  • d) pozostałe koszty,

Należy podać wartości wydatków, bez kosztów amortyzacji.

§ 2 pkt 7

   lit. a

dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Podać należy wyłącznie liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Nie należy podawać liczby osób pracujących społecznie, bez wynagrodzenia.

§ 2 pkt 7

   lit. b

dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,

Podać należy kwoty wynagrodzeń brutto osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

§ 2 pkt 7

   lit. c

dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

Podać należy łączną kwotę wynagrodzeń brutto osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

§ 2 pkt 7

   lit. d

dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

Podać należy kwotę łączną brutto.

§ 2 pkt 7

   lit. e

dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

 

§ 2 pkt 7

   lit. f

dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Dane należy podać na koniec roku sprawozdawczego.

§ 2 pkt 7

   lit. g

dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,

 

§ 2 pkt 7

   lit. h

dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

 

§ 2 pkt 7

   lit. i

dane o nabytych pozostałych środkach trwałych,

 

 

§ 2 pkt 7

   lit. j

dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

Osobno należy podać wartość aktywów i wartość zobowiązań. Dane te powinny pochodzić ze sprawozdania dla GUS, które składają wszystkie podmioty posiadające REGON,

§ 2 pkt 8

 

dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,

Działalność zlecona to, np. umowa dotacyjna czy też o udzielenie grantu.

§ 2 pkt 9

informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

 

§ 3

informację, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była - to jej wyniki.

 

§ 4

sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

 


Tagi:

Polecamy