Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Delegacje służbowe

Delegacje służbowe


Za udział w pracach Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży. Zasady ich przydzielania i wysokość określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.).         

Członkom Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów:

  • przejazdów,
  • noclegów,
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  • innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 22 zł za dobę podróży.

Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej ulgi.

W przypadki korzystania z prywatnego samochodu osobowego przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechania kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, która nie może być wyższa niż:

  • 0,45 zł  – dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;
  • 0,65 zł – dla samochodu o pojemności skokowej silnika ponad 900 cm3

Każdy członek Rady, który będzie chciał korzystać z prywatnego samochodu osobowego powinien wystąpić do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wyrażenie zgody. Pismo powinno określać cel podróży, miejsce wyjazdu i przyjazdu oraz ilość kilometrów.

Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu (wyłącznie w przypadku ponoszenia kosztów dojazdu) środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.

Za noclegi w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem. Ryczałt przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.

Aby otrzymać przysługującą dietę i zwrot poniesionych kosztów każdy członek Rady wypełnia druk delegacji, dołączając niezbędne rachunki lub inne dokumenty poświadczające poniesione koszty np. bilety.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.).>>pobierz plik

Polecamy