Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

  • Zmień rozmiar czcionki
  • Drukuj

Charakterystyka

 

Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Program FIO), planowany jako trzyletnie przedsięwzięcie, powstał w celu pobudzania oraz wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych. Jego funkcjonowanie ma charakter komplementarny w stosunku do już istniejących rozwiązań i praktyk w tym zakresie. W odniesieniu do celów, priorytetów oraz kierunków działań Program FIO jest zgodny z Programem Działania Rządu „Solidarne Państwo" . Jest także dokumentem sprzężonym z treścią najistotniejszych rozwiązań programowych o charakterze strategicznym, w tym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, tworzonego na ich podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz powstałej w partnerstwie publiczno-społecznym Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przesłanki te legły u podstaw procesu kształtowania priorytetów Programu FIO na poszczególne lata 2006-2007.

Z ogólnych założeń Programu FIO, w nawiązaniu do jego celów i zadań, w związku z wyodrębnionymi funkcjami, wynika, iż w kolejnych latach funkcjonowania Programu FIO określone priorytety będą adekwatne do charakteru i skali potrzeb związanych z rozwojem inicjatyw obywatelskich, z udziałem organizacji pozarządowych.

W roku 2006, czyli w okresie realizacji drugiego etapu Programu FIO, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w drodze uchwały Nr 193/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r.[1] programem wieloletnim pod nazwą „Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich", po przyjęciu przez Radę Działalności Pożytku Publicznego i przedłożeniu ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego - Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej oraz zaakceptowaniu priorytetów, procedur i harmonogramu realizacji Programu na rok 2006, Rada Ministrów przyjmie do realizacji przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2006".

W oparciu o Program Działania Rządu „Solidarne Państwo" oraz dokumenty o charakterze strategicznym, w tym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 i tworzony na ich podstawie Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, uwzględniając także doświadczenia wyniesione z realizacji pierwszego etapu Programu FIO w roku 2005, po konsultacjach z sektorem pozarządowym, dokonane zostały stosowne zmiany w układzie jego priorytetów, kierunków działań oraz procedur.

 


 

[1] Uchwała Nr 193/2004 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

KANCELARIA
PREZESA RADY MINISTRÓW

UCHWAŁA  Nr 193/2004
RADY MINISTRÓW

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu pod nazwa „Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 164 i Nr 123, poz. 1291) postanawia się, co następuje:

            § 1. Ustanawia się, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., program wieloletni pod nazwą „Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" zwany dalej „Programem"

            §  2. Program stanowi załącznik do uchwały

            § 3. Wykonanie Programu koordynuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

            §  4. uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

                                                                                           PREZES RADY MINISTRÓW

                                                                                     wz. WICEPREZES RADY MINISTRÓW

                                                                                             Izabela Jaruga - Nowacka


Polecamy