Pozytek.gov.pl - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności
 • Zmień rozmiar czcionki
 • Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na listę kandydatów na członków komisji konkursowych
do opiniowania ofert, które będą składane w ramach otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu „Od wykluczenia
do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie
i zawodowo”


Nabór został przedłużony do 25 lutego 2019 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na listę kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert, które będą składane w ramach otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań ze środków Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz.450), zwanej dalej "ustawą", Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na listę kandydatów na członków komisji konkursowych oceniającej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w 2019 r.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Przysługuje zwrot kosztów przejazdu za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz.450), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz.450)
 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy
  o zatrudnieniu socjalnym.
 3. Posiadają co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe
  w obrębie problematyki związanej z działalnością podmiotów uprawnionych
  w zakresie przynajmniej dwóch z niżej wymienionych obszarów konkursowych (szczegółowy zakres działań w ramach poszczególnych obszarów można znaleźć w dokumentach programowych umieszczonych na stronie:  https://www.gov.pl/web/rodzina/od-wykluczenia-do-aktywizacji-program-pomocy-osobom-wykluczonym-spolecznie-i-zawodowo

- Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej;

- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno - zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej;

- Aktywna Młodzież - działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;

- Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej.

 1. Posiadają doświadczenie w ocenianiu i weryfikacji wniosków z programów grantowych  finansowanych  np. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, środków administracji publicznej z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Wybór kandydatów do prac w komisjach konkursowych:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów, reprezentujących podmioty wymienione
  w przywołanej ustawie, zostanie wyłoniona lista kandydatów na członków komisji konkursowych, z której zostaną powołane składy poszczególnych komisji konkursowych,.
 2. Jeżeli wybrani członkowie danej komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie
  z art.15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowych ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2019, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust.
  ustawy, będzie działać bez ich udziału.

IV. Składanie dokumentów:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy przedstawiciela organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na listę kandydatów na członków komisji konkursowych (wzór w załączeniu) należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: aleksandra.krugly@mrpips.gov.pl.

ZGŁOSZENIE do pobrania >>>


V. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie do 17 lutego 2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2019-02-20 09:22:58 przez: Filip Kołodziejski

Publikacje UZP dotyczące społecznych zamówień publicznych


Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącymi społecznych zamówień publicznych. 

"Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku" stanowi raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

Prezentuje ocenę stanu stosowania instrumentów społecznych przez zamawiających oraz dobre przykłady z praktyki udzielania społecznych zamówień publicznych. Badanie ukazuje m.in. stosunek zamawiających do stosowania aspektów społecznych, ich doświadczenie oraz powody stojące za stosowaniem aspektów społecznych, jak też przyczyny ich niestosowania.

Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku - raport

Przykladowe spoleczne i srodowiskowe kryteria oceny

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2019-02-20 09:22:58 przez: Filip Kołodziejski

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Systemu Akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej: 27 czerwca 2019 r. w Warszawie

14.06.2019

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Systemu Akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - 27 czerwca (godz. 8:50-16:00) w Centrum Konferencyjnym Kopernika przy ul. Kopernika 30 w Warszawie.

Akredytacja OWES

10.06.2019

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą przyznania oraz przedłużenia akredytacji AKSES.

Lista przedsiębiorstw społecznych

22.05.2019

Publikujemy zaktualizowaną listę przedsiębiorstw społecznych za kwiecień 2019 r. Lista przedsiębiorstw społecznych, to lista podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne.

Spotkanie sieciujące dla doradców kluczowych OWES - 12 i 13 czerwca 2019 r.

09.05.2019

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

Od wykluczenia do aktywizacji - wyniki konkursów

29.04.2019

Ogłoszone zostały wyniki konkursów uzupełniających w programie "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo." edycja 2019. Dofinansowanie uzyskało 16 ofert. Dzięki ich realizacji wsparcie otrzyma ok. 860 osób. Szczegóły:

Sprawozdania z realizacji programu

26.04.2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, od 30.10.2017 r. korespondencję w sprawach dotyczących organizacji pożytku publicznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego należy kierować na adres Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Adres do korespondencji:

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

Dziennik podawczy:

Al. J. Ch. Szucha 14

Działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15

 

Adres poczty elektronicznej:

sekretariat_wk@kprm.gov.pl

Data utworzenia: 2011-06-23 01:24:49 ; data modyfikacji: 2019-02-20 09:22:58 przez: Filip Kołodziejski

Polecamy